تور استانبول 3 شب

شروع قیمت از

14,000,000

تومان

تور 4 روز استانبول از تهران با قشم ایر

اقامت

3 شب

تاریخ رفت

هر هفته

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

لیست پکیج تور استانبول

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک

بدون تخت

خدمات

GRAND DENIZ

⭐⭐⭐

هتل

14.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

16.000.000 تومان

یک تخته

13.800.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

FIDE

هتل

16.010.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.220.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

PALMIYE

⭐⭐⭐

 

هتل

16.010.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.220.000 تومان

یک تخته

14.880.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

MONOPOL/BRISTOL

⭐⭐⭐

هتل

16.110.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.440.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

BALI STAR

⭐⭐⭐

 

هتل

16.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.600.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

TULIP CITY

⭐⭐

هتل

16.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.600.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

NEW CITY

⭐⭐⭐

هتل

16.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.790.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

ATRO

هتل

16.490.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

20.200.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

PARK STAR

⭐⭐⭐⭐

هتل

16.660.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

20.550.000 تومان

یک تخته

15.650.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CUMBALI PLAZA

هتل

16.660.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

20.550.000 تومان

یک تخته

14.880.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

ACTUAL LIFE

⭐⭐⭐⭐

هتل

16.770.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

20.720.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

 WHITE MONARCH

هتل

17.150.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

21.500.000 تومان

یک تخته

16.580.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

DORA

⭐⭐⭐⭐

هتل

17.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.250.000 تومان

یک تخته

14.880.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

EURO PLAZA

 

هتل

17.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.440.000 تومان

یک تخته

16.580.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

JOY TAKSIM-boutique

هتل

17.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.620.000 تومان

یک تخته

31.700.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

DAYS BY INN WYNDHAM BOMONTI

هتل

17.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.820.000 تومان

یک تخته

14.880.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

GRAND HALIC

⭐⭐⭐⭐

هتل

17.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.010.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

GRAND STAR

هتل

17.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.010.000 تومان

یک تخته

15.660.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CARTOON

⭐⭐⭐⭐

هتل

18.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.200.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

TITANIC COMFORT

هتل

18.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.400.000 تومان

یک تخته

17.080.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

THE NEST

⭐⭐⭐⭐

هتل

18.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24,020,000 تومان

یک تخته

24.020.000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CITTY CENTER

هتل

18.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24,020,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

TAXIM TOWN

⭐⭐⭐⭐

هتل

18.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.140.000 تومان

یک تخته

15,660,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CROWN PLAZA HARBIYE

هتل

18.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.200.000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

IBIS ISTANBUL SISLI

⭐⭐⭐⭐

هتل

18,500,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24,200,000 تومان

یک تخته

16,060,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

INTEL

هتل

18,660,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24,500,000 تومان

یک تخته

16,600,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

NOVA PLAZA PARK

⭐⭐⭐⭐

هتل

18,900,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

25,050,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

RIVA

هتل

19,220,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

25,650,000 تومان

یک تخته

14,840,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

FERONYA

⭐⭐⭐⭐

هتل

19,790,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

26,760,000 تومان

یک تخته

15,800,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CLARION GOLDEN HORN

هتل

19,990,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

26,990,000 تومان

یک تخته

16,770,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

MERCURE BOMONTI

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CHER

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

PLAZZO DONIZETTI

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

CENTRAL PALACE

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

ARTS HOTEL HARBIYE

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

GOLDEN AGE

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

LAZZONI

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

18.660.000 تومان

BB

خدمات

CVK TAKSIM

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

NOVA PLAZA  CRYSTAL

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

GRAND CEVAHIR

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

SHERATON CITY CENTER

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

DELTA BY MARRIOT LEVENT


هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

HILTOON BOMONTI

⭐⭐⭐⭐

هتل

7,420,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

9,410,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

12.800.000 تومان

BB

خدمات

اطلاعات تور

تاریخ رفت

بهمن ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

3 شب

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه کودک 6 تا 11 سال، کودک 2 تا 5 سال و زیر 2 سال تماس حاصل نمایید.